آموزش های نرم افزار ETAP — راه اندازی موتور — بخش 9

نرم افادر ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث راه اندازی موتور در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش نهم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش نهم   – راه اندازی موتور