(نمایش حرفه ایSLD درETAP)One-Line Diagram Presentations

استفاده از دیتا بیس چند بعدی برای بهبود نمایش SLD ها در ETAP. .