آموزش های نرم افزار ETAP — هماهنگی تجهیزات حفاظتی– بخش 8

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث هماهنگی تجهیزات حفاظتی پرداخته شده است.این قسمت  بخش هشتم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش هشتم   – هماهنگی تجهیزات حفاظت