آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 5

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث پخش جریان بار نامتعادل ETAP پرداخته شده است.این قسمت  بخش پنجم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش پنجم – جریان بار نامتعادل