آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 4

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث n, پرداخته شده است.این قسمت  بخش چهارم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش چهارم – ترانسفورماتور MVA کالیبراسیون