آموزش های نرم افزار ETAP — تخمین پارامتر — بخش 10

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث تخمین پارامتر در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش دهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش دهم   – تخمین پارامتر