آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 3

در ادامه با ما براي آموزش کامل نرم افزار ETAP همراه باشيد. که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث تجزیه و تحلیل پخش بار پرداخته شده است.این قسمت  بخش سوم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های 1 و 2 به پست های قبلی مراجعه کنید.با ما براي آموزش کامل نرم افزار ETAP همراه باشيد. بخش […]