آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 7

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث هماهنگی تجزيه و تحليل در etap پرداخته شده است.این قسمت  بخش هفتم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش هفتم – هماهنگی تجزيه و تحليل