آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 6

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث پخش اتصال کوتاه در Etap پرداخته شده است.این قسمت  بخش ششم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش ششم-1  – اتصال کوتاه(استاندارد ANSI) بخش ششم-2  -اتصال کوتاه(استاندارد IEC)