Untitled
بیشتر بخوانید

فیلم مشاوره تخصصی دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP) – آموزش تخصصي ETAP

با توجه به پیچیدگی های طراحی یك پلنت صنعتی ، نه مطالعات دستی و نه آشنایی صرف با نرم افزارهای طراحی، هیچ یك به تنهایی كافی نیست. بلكه تركیب توامان آموزه های طراحی و قابلیت های نرم افزاری می تواند راهگشا باشد. در این دوره، شما با معیارها، اصول و روش های طراحی، همراه با […]

1
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP-جریان برق بهینه در ETAP – بخش 16

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به جریان برق بهینه در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش شانزدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش شانزدهم – جریان برق بهینه – کلیک کنید

1
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP- رک های زیرزمینی – بخش 14

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث رک های زیرزمینی در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش چهاردهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش چهاردهم – رک های زیرزمینی – کلیک کنید

1
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP- طراحی مدل های دینامیک(UDM) – بخش 12

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث طراحی مدل های دینامیک(UDM) پرداخته شده است.این قسمت بخش دوازدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش دوازدهم – طراحی مدل های دینامیک

untitled
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP — تخمین پارامتر — بخش 10

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث تخمین پارامتر در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش دهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش دهم   – تخمین پارامتر

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (آموزش نرم افزار etap+pdf)-بخش 1و 2

شرکت OTI در اصل تولید کننده نرم افزار ETAP میباشد.در اینجا شروع به آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)میکنیم.فایل های موجود در سایت در واقع توسط متخصصین شرکت OTI ایجاد شده است.سعي داريم که به صورت PDF (آموزش نرم افزار etap+pdf) در راستاي فراگيري ETAP کمک کنيم. بخش […]