آموزش های نرم افزار ETAP- رک های زیرزمینی – بخش 14

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث رک های زیرزمینی در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش چهاردهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش چهاردهم – رک های زیرزمینی – کلیک کنید