آموزش های نرم افزار ETAP — پایداری گذرا — بخش 11

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث پایداری گذرا در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش یازدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش یازدهم   – پایداری گذرا