آموزش ETAP

آموزش ETAP یکی از مهمترین و بهترین روش های اموزش،آموزش به شیوه تصویری میباشد.از این بر آن شدیم تا پیکیجی اماده کنیم تا این نقص را بر طرف کنیم. برای شروع و راهنمایی آموزش کلیک کنید برای آموزش تصویری بوسیله فیلم کلیک کنید.