آموزش های نرم افزار ETAP- طراحی مدل های دینامیک(UDM) – بخش 12

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث طراحی مدل های دینامیک(UDM) پرداخته شده است.این قسمت بخش دوازدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید.
بخش دوازدهم – طراحی مدل های دینامیک
etaplogo