آموزش های نرم افزار ETAP-خازن گذاری بهینه در ETAP – بخش 17

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به خازن گذاری بهینه در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش هفدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید.
بخش هفدهم – خازن گذاری بهینه – کلیک کنید