آموزش های نرم افزار ETAP- آنالیز هارمونیک – بخش 13

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث انالیز هارمونیک در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش سیزدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید.
بخش سیزدهم – آنالیز هارمونیک – کلیک کنید