آموزش ETAP

آموزش ETAP
یکی از مهمترین و بهترین روش های اموزش،آموزش به شیوه تصویری میباشد.از این بر آن شدیم تا پیکیجی اماده کنیم تا این نقص را بر طرف کنیم.

برای شروع و راهنمایی آموزش کلیک کنید
برای آموزش تصویری بوسیله فیلم کلیک کنید.