آموزش های نرم افزار ETAP- کابل کشی- بخش 15

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به کابل کشی در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش پانزدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید.
بخش پانزدهم – کابل کشی – کلیک کنید