فیلم مشاوره تخصصی دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP) – آموزش تخصصي ETAP

با توجه به پیچیدگی های طراحی یك پلنت صنعتی ، نه مطالعات دستی و نه آشنایی صرف با نرم افزارهای طراحی، هیچ یك به تنهایی كافی نیست. بلكه تركیب توامان آموزه های طراحی و قابلیت های نرم افزاری می تواند راهگشا باشد. در این دوره، شما با معیارها، اصول و روش های طراحی، همراه با استفاده از روش های تحلیل نرم افزاری در قالب نرم افزار etap آشنا خواهید شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت MeM.ir مراجعه کنید.اين ويديو براي آموزش تخصصي ETAP ميباشد.